Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Poniżej zamieszczam informację na temat organizacji nauczania i opieki na odległość:

 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odbywa się nauka zdalna z wykorzystaniem narzędzi platformy GPE oraz innych dostępnych aplikacji i komunikatorów.

  1. Nauczyciel uczy, przekazuje Uczniom i rodzicom informacje dotyczące zakresu i form realizacji programu. Nauczyciel przesyła materiały wraz z zadaniami i poleceniami oraz określa sposoby monitorowania i kryteria oceny.

Nauczyciel wspiera uczniów w opanowaniu materiału.

  1. Nauczanie na odległość odbywać się będzie od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020. Data końcowa może ulec zmianie.
  2. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
  3. Dyrektor monitoruje tygodniowy zakres treści nauczania wynikający z programu nauczania, realizowanych w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach wspomagających wynikających z opinii i orzeczeń PPP oraz innych potrzeb uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja podstawy programowej obowiązuje każdego nauczyciela.
  4. Monitorowaniu podlega przede wszystkim: udział uczniów w zdalnym nauczaniu, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,  łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;  bezpieczeństwo w sieci i informacja zwrotna od uczniów czy zrozumiał dany temat.
  5. Nauka odbywa się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Godzina lekcyjna w zdalnym nauczaniu nie oznacza pracy dziecka przez 45 minut. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów.
  6. Bieżące ocenianie, zgodnie z przekazanymi Uczniom i Rodzicom kryteriami, informowanie Uczniów i Rodziców o postępach w nauce odbywa się na bieżąco w dzienniku lekcyjnym Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.
  7. Udział w zajęciach odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym symbolem EZ – edukacja zdalna.

 

Mam nadzieję, że współpraca Państwa- rodziców z nami – nauczycielami, wzajemna wymiana uwag i informacji przyczyni się do doskonalenia nauczania na odległość, co pozwoli uczniom w miarę możliwości zdobywać i utrwalać wiedzę.

 

Drodzy Uczniowie, bardzo Was proszę, abyście aktywnie uczestniczyli we wszystkich formach kontaktu z nauczycielami w edukacji zdalnej. Nie bójcie się pytać oraz prosić o pomoc i wsparcie.  Życzę Wam powodzenia i serdecznie Was pozdrawiam.

 

 

Dyrektor Szkoły – Iwona Furmańczuk