Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Michałowska: sekretariat@sp12.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 587850100

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności architektonicznej.

Budynek główny szkoły, przy ul. Człuchowskiej 6, 80-180 Gdańsk

Dojazd

Do szkoły przy ul. Człuchowskiej 6 można dojechać linią autobusową numer 118 – przystanek Człuchowska lub liniami autobusowymi 115, 120, 174. Odległość od przystanku autobusowego Człuchowska to ok 30 metrów, zaś od przystanku Jeleniogórska wynosi około 550 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl Wokół szkoły znajduje się strefa bezpłatnego parkowania oraz strefa parkingowa typu „Kiss and Ride”.

Opis ogólny budynku przy ul. Człuchowskiej 6

Przed wejściem do budynku na parkingu wewnętrznym szkoły znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. Dla uczniów i rodziców udostępnione są dwa wejścia do budynku. Wejścia do budynku bez przeszkód, z poziomu terenu. Budynek nie jest wyposażony w drzwi automatycznie otwierane. W budynku znajdują się trzy windy. Na terenie szkoły znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parterze przy głównym wejściu znajduje się stanowisko ochrony. Na parterze znajduje się sekretariat szkoły oraz gabinet Dyrektora Szkoły.

Budynek oddziałów przedszkolnych, przy ul. Człuchowskiej 4, 80-180 Gdańsk

Dojazd

Do szkoły przy ul. Człuchowskiej 4 można dojechać linią autobusową numer 118 – przystanek Człuchowska lub liniami autobusowymi 115, 120, 174. Odległość od przystanku autobusowego Człuchowska to ok 300 metrów, zaś od przystanku Jeleniogórska wynosi około 600 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl Wokół szkoły znajduje się strefa bezpłatnego parkowania oraz strefa parkingowa typu „Kiss and Ride”.

Opis ogólny budynku przy ul. Człuchowskiej 4

Dla uczniów i rodziców udostępnione jest jedno wejście do budynku. Do wejścia budynku prowadzą schody, a po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w drzwi automatycznie otwierane. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu znajduje się stanowisko obsługi budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia