UWAGA

OD 01.03.2024:

Dzieci bez karty obiadowej jedzą posiłek na ostatniej przerwie obiadowej o 13:10 

 1. Karta obiadowa wydawana jest jednorazowo  – na początku każdego miesiąca.
 1. W przypadku zgubienia/zniszczenia karty wszystkie duplikaty kart obiadowych wydawane tylko i wyłącznie w środy na wyraźne życzenie rodzica/opiekuna po wcześniej przesłanej prośbie na maila: obiadysp12@gmail.com

Do końca czerwca 2024 roku usługę cateringową świadczy  firma „GASTROHOUSE”

Koszt 1 posiłku 6,00 zł

Koszt obiadu 9,42 zł ( 6,00 zł koszt rodziców/opiekunów + 3,42 dopłata Gminy Miasta Gdańska)

 Zgłaszanie nieobecności na obiadach (do godziny 9:00 ) proszę kierować tylko i wyłącznie

  na adres mailowy: obiadysp12@gmail.com

.

Druki umów dostępne są przy wejściu do szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz w stołówce.

Wypełnione umowy  należy dostarczyć do stołówki lub przesłać skan na adres mailowy obiadysp12@gmail.com

Prosimy o rzetelne i kompletne wypełnienie umowy.

 1. Koszt jednego obiadu wynosi 6,00 zł,
 2. Opłatę za żywienie należy regulować do dnia 10-tego danego miesiąca na konto :

Wpłata tylko i wyłącznie na podstawie przyznanego Indywidualnego Numeru Konta – które zostanie przesłane po podpisaniu umowy żywieniowej na podany przez Rodzica/Opiekuna adres mailowy.

Nadal obowiązuje Indywidualny numer konta bankowego nadany w poprzedni roku szkolnym 2021/2022/2023.

       Tytułem: należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę      

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dokonywania wpłat do 10 dnia danego miesiąca Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień – w tym przypadku termin będzie podawany na stronie placówki. Wszystkie informacje na temat obiadów umieszczane są na stronie Szkoły https://sp12.edu.gdansk.pl/pl w zakładce INFORMACJE - OBIADY
 2. Za datę spełnienia zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Rodzica/Opiekuna
 3. Brak wpłaty na koncie do 10-tego każdego miesiąca skutkuje niewydaniem dziecku posiłku w dniu następnym, aż do uregulowania należności oraz spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.
 4. W przypadku nieterminowego uiszczania opłat pobierane będą odsetki zgodnie z ordynacją podatkową, jak dla nieopodatkowanych należności budżetowych.
 5. O niekorzystaniu z żywienia w danym dniu należy powiadomić „Wykonawcę” osobiście lub mailowo tylko i wyłącznie do godz. 9:00 obiadysp12@gmail.com
 6. Kwota za posiłki niewykorzystane z powodu nieobecności zgłoszonej jak w pkt.7 zostanie odliczona „odbiorcy” w następnym miesiącu.
 7. Nieobecność niezgłoszona w sposób określony w pkt.7 nie będzie uwzględniona i odliczona.
 8. W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić składając KWESTIONARIUSZ – REZYGNACJA Z OBIADÓW, co najmniej 3 dni wcześniej. (kwestionariusz do pobrania na stronie internetowej Szkoły lub w Szkole)

Wszelkie zmiany , które Rodzic/Opiekun chce wprowadzić w umowie żywieniowej wymagają podpisania i dostarczenia nowej umowy

.

Kopia podpisanej umowy zostanie przesłana na podany adres mailowy podany w umowie -  tylko na wyraźne życzenie  Rodziców/Opiekunów