Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 dla wszystkich uczniów szkoły.

Zadaniem bibliotekarzy jest wspieranie dydaktycznej i wychowawczej roli szkoły m.in. poprzez udostępnianie zbiorów oraz przygotowywanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze. Biblioteka to także miejsce kształtowania umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji. Ważną jej funkcją jest także kształtowanie kultury czytelniczej uczniów oraz wyrabianie nawyku poszanowania książek.

Biblioteka szkolna składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. Obowiązuje wolny dostęp do półek. Uczniowie mogą jednorazowo wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni. Dysponujemy księgozbiorem, składającym się z lektur, bajek, baśni i opowiadań dla dzieci oraz powieści dla młodzieży.

Biblioteka szkolna zajmuje się także opracowywaniem i udostępnianiem podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Cel główny pracy biblioteki szkolnej:

Przygotowanie uczniów do kształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej oraz rozwijanie ich zainteresowań i potrzeb czytelniczych. Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania oraz edukacji kulturalnej, informacyjnej i medialnej uczniów.

Cele szczegółowe biblioteki szkolnej:

 • Pełnienie roli szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego;
 • Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych;
 • Realizowanie zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej, ze szczególnym naciskiem na umiejętne korzystanie z sieci internetowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
 • Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego;
 • Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie umiejętności
  w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów;
 • Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury;
 • Kształcenie nawyków samokształcenia uczniów na dalszych etapach edukacji szkolnej;
 • Wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły;
 • Wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zapraszamy także na szkolnego bloga czytelniczego, którego tworzymy wraz z uczniami: https://biblioteka-sp12.blogspot.com. Znajdują się na nim aktualności i wydarzenia z życia biblioteki, ciekawostki i wiadomości dotyczące literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz inne zagadnienia ważne dla naszych uczniów.