REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
I. Prawa i warunki korzystania:
1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Wypożyczalnia udostępnia zbiory od września do czerwca, w czasie godzin ustalonych corocznie przez nauczycieli bibliotekarzy.
3. Każdy czytelnik obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i stosować się do jego zaleceń.
4. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
5. W wypożyczalni należy zachować ciszę i rozmawiać przyciszonym głosem.
6. W wypożyczalni zakazuje się spożywania napojów i posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mogących zakłócać ciszę.
7. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
8. Z końcem każdego roku szkolnego (w wyznaczonym terminie) wszystkie książki wypożyczone z biblioteki szkolnej powinny zostać zwrócone.
9. W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
II. Wypożyczanie książek:
1. Wypożyczanie książek odbywa się za pośrednictwem bibliotekarza.
2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
3. Nie można wypożyczonych książek oddawać samowolnie innej osobie.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i uzasadnić prośbę o jej przedłużenie.
6. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki. Prośby o zarezerwowanie uwzględnia się według kolejności zgłoszenia.
7. O ile czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
III. Poszanowanie książek.
1. Czytelnik obowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę. Jeżeli odkupienie książki nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną, wskazaną przez bibliotekarza (o wartości zbliżonej lub nieznacznie wyższej od książki zgubionej/zniszczonej).
2. Książkę należy szanować – nie zdejmować z niej okładki bez potrzeby, nie zwijać w rulon, nie rzucać nią oraz nie robić w niej notatek i nie zaginać kartek.