REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „RATUJEMY ŻYCIE”

 

 • 1

Cel konkursu:

 1. Zachęcenie dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką udzielania pierwszej pomocy.
 2. Skierowanie uwagi na poważny problem, jakim jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
 3. Popularyzowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy osobom jej potrzebującym.
 4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
 5. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.

 

 • 2

Organizatorzy konkursu:

 1. Nauczyciel techniki -p. Nina Pawlicka-Śledź, nauczyciel religii - p. Iwona Karasek, nauczyciel świetlicy

- p. Marzena Chojnowska

 1. Konkurs rozpoczyna się 18 kwietnia 2021 roku i trwać będzie do 31 maja 2021 roku.

 

 • 3

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. 1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas oraz I- III oraz IV - VI Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.
 2. Temat prac konkursowych brzmi: „Ratujemy życie - plakat".
 3. Wszystkie prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki).
 4. Każda praca ( na odwrocie kartki) powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasę
 5. Każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę.
 6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 7. Prace należy przekazać osobiście nauczycielom p. Ninie Pawlickiej-Śledź, p. Iwonie Karasek, p. Marzenie Chojnowskiej lub przesłać zdjęcie pracy za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS p. Ninie Pawlickiej- Śledź

 

 • 4

Kryteria oceny prac plastycznych:

 1. Pomysłowość(2 pkt.),
 2. Zgodność z tematem (3 pkt.),
 3. Estetyka (1 pkt.),
 4. Siła przekazu (1 pkt.).

 

 • 5

Termin i miejsce składania prac:

 1. Prace prosimy przekazać lub przesłać za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS do dnia 31 maja 2021 roku. organizatorom:
 2. Nina Pawlicka –Śledź
 3. Iwona Karasek
 4. Marzena Chojnowska
 • 6

Wyniki konkursu i nagrody:

1.Organizatorzy konkursu, oraz nauczyciel plastyki wybiorą po 3 prace plastyczne w dwóch kategoriach wiekowych - z klas I-III i IV-VI, przewidziane są również wyróżnienia.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 5 czerwca 2021r.
 2. Nagrody dla zwycięzców zostaną przekazane wychowawcom do dnia 15 czerwca 2021

 

 • 7

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii prac na stronie Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.  
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!