Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku serdecznie zaprasza
klasy IV – VIII do udziału w V Wojewódzkim
Konkursie
Muzyczno - Historycznym

 „Życie i twórczość polskich kompozytorów na tle historii XIX-XX wieku.”.

Stanisław Moniuszko

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku, ul. Człuchowska 6,
nauczyciele odpowiedzialni: Agata Mikulewicz, Urszula Reterska, Przemysław Szamocki, Paweł Kowalczyk

 

Cele konkursu:

 • poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych
 • wykorzystanie wiedzy w praktyce
 • kształtowanie umiejętności słuchania
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności porównywania
 • motywowanie do pogłębiania znajomości muzyki i historii Polski
 • promowanie uczniów zdolnych;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami i nazewnictwem charakterystycznym dla przedmiotów – muzyka oraz historia i sp.

 

Zakres treści:

Konkurs będzie miał formę cykliczną i w każdej edycji dotyczyć ma innego kompozytora z XIX/XX wieku wskazanego odpowiednio szybciej przez organizatorów konkursu.

Konkurs obejmuje i rozszerza zakres treści nauczania z przedmiotów – muzyka, historia oraz historia i społeczeństwo – w Szkole Podstawowej (klasy 4 – 8);

Treści nauczania zawarte są w Podstawie Programowej w/w przedmiotów;

literatura i literatura pomocnicza: podręczniki do historii i społeczeństwa dla klas IV – VIII zatwierdzone przez MEN - tematy związane bezpośrednio z historią Polski; podręczniki do muzyki dla klas IV – VIII zatwierdzone przez MEN - tematy związane z twórczością i życiorysami polskich kompozytorów; tablice historyczne; wydawnictwa multimedialne; strony internetowe (np. http://culture.pl/pl/tworca/ignacy-jan-paderewski; http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/717989,Ignacy-Jan-Paderewski-polityk-i-wirtuoz; http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/paderewski-ignacy-jan-1860-1941/ ); atlasy historyczne; słownik muzyczny; literatura: np. R. Wapiński, Ignacy Paderewski;  Przewodnik Koncertowy.

Edycja V – Stanisław Moniuszko tytuły dzieł:

 • Aria Stefana z opery Straszny Dwór
 • Aria Jontka z opery Halka
 • Mazur z opery Halka
 • Mazur z opery Straszny Dwór
 • Pieśń wieczorna
 • Uwertura koncertowa Bajka
 • Pieśń dziad i baba

Uczestnicy:

Każda ze szkół może wystawić maksymalnie trzech przedstawicieli łącznie z klas 4-8 wyłonionych podczas eliminacji szkolnych przeprowadzonych w sposób odpowiadający nauczycielom muzyki i historii.

 

Konkurs składa się z dwóch części: cz. 1. – ma charakter zadań testowych zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej. Test dotyczy faktów z życia kompozytora oraz dziejów Polski z XIX/XX wieku.  Cz. 2. – ma charakter testu słuchowego mającego na celu sprawdzenie znajomości twórczości danego kompozytora.

 

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 

Terminy i nagrody:

Test odbędzie się 20 listopada 2019r. (środa)

w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku, ul. Człuchowska 6 o godz. 13.00.
Kartę zgłoszeń należy przesłać do 18 listopada faxem: (58) 785 01 02.

 

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie szkoły
www.sp12gda.edu.pl do 12.12.2019r.
Zwycięzcami konkursu będą trzy osoby z najwyższą liczbą punktów.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani ciekawymi nagrodami rzeczowymi, które będą do odebrania w Szkole Podstawowej nr 12 do 31.01.2020 r.

 

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres:
agata_kijek@wp.pl; u.pucula@wp.pl

Zapraszamy do udziału :)