Szanowni Państwo,

 

od dnia 18.01.2021r. zostają przywrócone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1 – 3. Aby umożliwić wszystkim bezpieczny powrót, zajęcia w szkole będą odbywały się w oparciu o obowiązujące obostrzenia sanitarne, z uwzględnieniem wytycznych przekazanych przez MEiN, MZ, GIS, możliwych do realizacji na terenie naszej placówki oraz wewnętrznych procedur. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie nie wykazujący objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub na kwarantannie. W przypadku choroby lub kwarantanny któregokolwiek z domowników rodzice są zobowiązani  powiadomić wychowawcę klasy o powodzie nieobecności dziecka w szkole. W czasie lekcji uczniowie powinni korzystać wyłącznie z własnych przyborów i podręczników. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć je w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły wyłącznie w sytuacji kryzysowej (obowiązuje wówczas stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych podczas zajęć rodzice będą zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Z dniem wznowienia nauki stacjonarnej istnieje możliwość spożywania obiadów dla uczniów klas 1 – 3, zgodnie ze zgłoszeniem rodzica.

Świetlica szkolna będzie realizować zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godz. 6.30 – 17.00 .

W klasach  4 – 8 nauczanie będzie nadal realizowane w systemie zdalnym. Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały stacjonarnie, na dotychczasowych zasadach.

Plan lekcji dla wszystkich klas nie ulega zmianie (dotyczy również zajęć pozalekcyjnych).

 

 

Małgorzata Michałowska

p.o. dyrektora szkoły