REGULAMIN
szkolnego konkursu wiedzy przyrodniczej
„Odkrywam tajemnice przyrody”            
dla uczniów klas IV szkoły podstawowej

 

Organizatorzy: Ewa Grzymała, Magdalena Wenta

 

Cele konkursu:

 • Pogłębianie wiedzy przyrodniczej
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody
 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi
 • Rozwijanie uzdolnień i pasji, wyłanianie talentów

 

Uczestnicy: konkurs skierowany jest do uczniów klas IV szkoły podstawowej nr 12 w Gdańsku

 

Zasady konkursu:

 • Do konkursu może przystąpić każdy uczeń klasy IV ze szkoły podstawowej nr 12 w Gdańsku.
 • Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2019r. do p. Ewy Grzymały (sala 201) lub p. Magdaleny Wenty (sala 305).
 • Konkurs odbędzie się we wtorek 5 lutego 2019 r. o godz. 7.30 w s. 201.
 • Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie w dniu konkursu pisemnej zgody rodziców (załącznik 1) na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku na potrzeby konkursu.
 • Konkurs przebiega bez udziału publiczności, a nad jego przebiegiem będzie czuwać Komisja Konkursowa.
 • Uczniowie będą rozwiązywać test jednokrotnego wyboru składający się z 34 pytań.
 • Czas trwania konkursu to 45 minut.
 • Uczniowie proszeni są o przyniesienie przyborów do pisania- czarny długopis niezmazywalny.

 

Zakres merytoryczny Konkursu: Pytania konkursowe obejmują tematykę z zakresu przyrody do klasy IV z zakresu podstawy programowej, a w szczególności działy:

 • Warsztat przyrodnika
 • Pogoda i zjawiska przyrodnicze
 • Świat organizmów

 

Ogłoszenie wyników i nagrody:

 • Wyniki zostaną ogłoszone 1 marca 2019 r. i zamieszczone na stronie internetowej szkoły sp12.edu.gdansk.pl
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla I, II i III miejsca.
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.