REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 Warunkiem koniecznym udziału ucznia w konkursie jest wypełnienie komputerowo „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” i przekazanie jej Szkolnej Komisji Konkursowej (załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu) dostępny na stronie jak niżej.

Szczegółowy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.kuratorium.gda.pl w zakładce Rodzice/Uczniowie, konkursy przedmiotowe.

Karta musi być podpisana przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń i przez rodzica/opiekuna prawnego.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 21 października 2020r do nauczyciela biologii

 

 Konkurs Przedmiotowy z Biologii obejmuje i poszerza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego przedmiotu biologia dla szkoły podstawowej. Wymagania na kolejnych stopniach tworzą układ hierarchiczny co oznacza, że wymagania na stopień wyższy zawierają w sobie wymagania na stopień niższy.

ETAP I – szkolny 3 listopada 2020 r. (wtorek) 14:00 szkoła macierzysta ucznia

 • Wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych rozwiązują zestaw zadań konkursowych jednocześnie. Czas rozwiązywania zadań wynosi 60 minut.
 • Na stopniu szkolnym obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotu biologia dla szkoły podstawowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej […] – Dz. U. poz. 356, z późniejszymi zmianami).
 • Do udziału w stopniu rejonowym konkursu (II stopniu) zakwalifikowani zostają uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach szkolnych (I stopień) konkursu.
 1. Na każdym stopniu konkursu realizowane będą następujące cele kształcenia (wymagania ogólne), zawarte w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 2. a) znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych,
 3. b) planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń, wnioskowanie w oparciu o ich wyniki,
 4. c) posługiwanie się informacjami z analizy materiałów źródłowych,
 5. d) rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych,
 6. e) znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka,
 7. f) postawa wobec przyrody i środowiska.
 8. Na każdym stopniu konkursu uczestnicy rozwiązują pisemnie zadania otwarte i zamknięte o różnym stopniu trudności.
 9. Na stopniu szkolnym wymagane będą treści nauczania podstawy programowej kształcenia ogólnego przedmiotu biologia.
 10. Wykaz zalecanej literatury dla ucznia do stopnia szkolnego
 11. Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej

 https://epodreczniki.pl/

 1. Podręczniki szkolne do biologii dla II etapu edukacyjnego, dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Biologia

 https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/biologia.-pp-zkomentarzem.-szkola-podstawowa.pdf