Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas IV – VIII do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.   

Karty zgłoszenia ucznia do konkursu, wypełnione komputerowo, proszę dostarczyć do nauczyciela geografii do dnia 9 października 2020 r.  

Eliminacje szkolne odbędą się 16 października 2020 r. o godz. 14.00.   

Więcej informacji w Szczegółowym Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. 

W załączeniu:   

 1. Karta zgłoszenia ucznia do konkursu. 
 2. Szczegółowy Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021  

    Koordynatorem konkursu w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku jest Pani Katarzyna Łaskowska 


Tematyka konkursu: Przez morza i lądy 

I stopień 

Uczeń: 

 1. Wyjaśnia terminy z zakresu geografii.
 2. Opisuje kształt i rozmiary Ziemi.
 3. Stosuje w praktyce skalę mapy.
 4. Wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie.
 5. Wyznacza współrzędne geograficzne wybranych miejsc na Ziemi.
 6. Oblicza odległości na mapie.
 7. Ruchy Ziemi.
 8. Lądy i oceany na Ziemi.
 9. Rozróżnia formy terenu.
 10. Charakteryzuje ukształtowanie powierzchni Ziemi i dna oceanu.
 11. Identyfikuje i lokalizuje na mapach (również konturowych) położenie obiektów geograficznych.

 

II stopień obejmuje treści stopnia I oraz ponadto 

Uczeń: 

 1. Zasoby wody na Ziemi.
 2. Linia brzegowa.
 3. Wyjaśnia następstwa ruchów Ziemi.
 4. Rozpoznaje i charakteryzuje krajobrazy Ziemi.
 5. Rozpoznaje formy powstałe wskutek działania procesów wewnętrznych

i zewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi i dna oceanów oraz mórz. 

 1. Wykazuje zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi.
 2. Klasyfikuje morza.
 3. Wyjaśnia właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej.
 4. Opisuje mechanizm ruchów wody morskiej.
 5. Opisuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi i dno oceanów.
 6. Rozpoznaje formy powstałe wskutek działania tych czynników.
 7. Rozpoznaje państwa nadmorskie, wyspiarskie i ich stolice.
 8. Identyfikuje i lokalizuje obiekty geograficzne i elementy środowiska

geograficznego na mapach konturowych, ogólnogeograficznych świata i Polski. 

 

III stopień obejmuje treści stopnia I i II oraz ponadto 

Uczeń: 

 1. Wyjaśnia genezę typów wybrzeży morskich.
 2. Klasyfikuje jeziora i wyjaśnia ich genezę.
 3. Wyjaśnia związki między krajobrazami Ziemi a działalnością człowieka.
 4. Charakteryzuje Morze Bałtyckie.
 5. Wyjaśnia mechanizm ruchów wody morskiej,
 6. Lokalizuje porty morskie i opisuje ich znaczenie.
 7. Wykazuje znaczenie gospodarcze Wszechoceanu
 8. Opisuje atrakcje turystyczne obszarów nadmorskich w Polsce i naświecie.
 9. Bogactwa Wszechoceanu.
 10. Wielkie wyprawy morskie i lądowe. Badacze mórz i lądów.

 

Literatura dla ucznia: 

- Podręczniki geografii do szkoły podstawowej dopuszczone do użytku 

szkolnego; 

- http://www.epodreczniki.pl geografia 

- Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, wyd. od 1977 r.; 

- Podręczniki geografii do szkoły ponadpodstawowej dopuszczone do użytku 

szkolnego; 

- https://pl.wikipedia.org, www.encyklopedia.pwn.pl, http://maps.google.pl/ 

- Atlasy geograficzne; 

- Poznaj świat rocznik 2018 - 2021 

- Roczniki statystyczne.